STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Krakowskiego Towarzystwa Medycznego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Edukacyjne Krakowskiego Towarzystwa Medycznego (CEKTM) jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Osobą prawną prowadzącą placówkę jest stowarzyszenie – Krakowskie Towarzystwo Medyczne.

§ 2

1. Siedziba Centrum Edukacyjnego Krakowskiego Towarzystwa Medycznego znajduje się przy ul. Sołtyka 19 31-529 Kraków

§ 3

CEKTM działa na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zmianami);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 186 z późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz.1860, z poźn. zm.);
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104)
Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94, z poźn. zm.);
Statutu placówki oświatowej.

§ 4

Bazę materialną CEKTM stanowią wyposażenie biura, pomoce naukowe, biblioteka, sprzęt audiowizualny.

§ 5

CEKTM prowadzi działalność w swojej siedzibie, lub w miejscu wskazanym we wpisie do ewidencji.

§ 6

CEKTM działa cały rok kalendarzowy.

II. Cele i zadania CEKTM

§ 7

1. CEKTM jest placówką kształcenia ustawicznego, prowadzi działalność szkoleniową w formie instruktaży, seminariów, kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z programami ramowymi.
2. Celem działalności jest zdobywanie wiedzy przez słuchaczy – zdobywanie nowych lub doskonalenie dotychczasowych kwalifikacji.
3. Każda z form kształcenia prowadzana jest wg odrębnego programu, kończy się wydaniem stosownych zaświadczeń.
4. Dla każdej grupy słuchaczy w ramach różnych form kształcenia prowadzony jest dziennik zajęć, gdzie zamieszczone są następujące informacje:
a. program zajęć;
b. rozkład zajęć;
c. lista obecności;
d. oceny postępów w nauce.
5. Rekrutacja osób na poszczególne formy kształcenia odbywa się poprzez wolny nabór lub zgłoszenia instytucji czy zakładów pracy.
6. CEKTM w celu realizacji zadań statutowych może wymagać dostarczenia przez słuchaczy następujących dokumentów:
a. poświadczenia posiadanych kwalifikacji;
b. kwestionariusza osobowego;
c. ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do realizacji kształcenia.
7. W centrum prowadzone są kursy w zakresie terapii uzależnień, rozwoju osobistego, treningi interpersonalne, profilaktyka i ochrona zdrowia

III. Organizacja CEKTM i organy placówki

§ 8

1. Organem placówki jest Dyrektor.
2. Do zadań Dyrektora należy:
a. organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
b. angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;
c. wyposażenie dydaktyczne Placówki;
d. określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
e. zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego oraz hospitację zajęć;
f. zatwierdzanie programów nauczania;
g. powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu;
h. budowanie pozytywnego wizerunku Placówki jako organizatora profesjonalnego i wysokiej jakości kształcenia;

IV. Prawa i obowiązki wykładowców

§ 9

1. Wykładowcy są zarówno pracownikami etatowymi CEKTM, jak i osobami współpracującymi z placówką.
2. Obowiązki wykładowców:
a. aktywne uczestnictwo w tworzeniu programów poszczególnych form szkoleniowych;
b. realizacja programów szkoleń zgodnie z przyjętym rozkładem zajęć i planem nauczania;
c. utrzymanie wysokiego poziomu nauczania;
d. prowadzenie dokumentacji, dzienników zajęć;
e. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy słuchaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;
f. doskonalenie się zawodowo;
g. przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

2. Prawa wykładowców – ww. mają prawo do:
a. przejawiania własnej inwencji w przekazywaniu wiedzy i umiejętności słuchaczom;
b. korzystania z pomocy dydaktycznych;
c. stawiania wymogu uczestnictwa słuchaczy w zajęciach;
d. dokonywania oceny poziomu wiedzy i umiejętności nabytych przez słuchaczy.

V. Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 10

1. Słuchacz ma prawo do:
a. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości CEKTM;
b. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści i sposobu nauczania;
c. przedstawiania problemów, zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi oraz wyjaśnień;
d. poszanowania własnej godności i jawnej oceny jego stanu wiedzy i umiejętności;
e. usprawiedliwienia swoich nieobecności na zajęciach;
f. dodatkowej pomocy ze strony wykładowców.

2. Słuchacz ma obowiązek:
a. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na kształcenie, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy, systematycznego przygotowania się do zajęć;
b. godnego i kulturalnego zachowania się w CEKTM lub innych miejscach przeprowadzania zajęć;
c. podporządkowania się zaleceniom dyrektora CEKTM – przestrzegania zasad współżycia społecznego;
d. utrzymania czystości i porządku.
3. Słuchacz może być skreślony z listy kursu w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. przebywania na terenie CEKTM w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
b. użycia przemocy wobec innych ludzi;
c. udowodnionej kradzieży;
d. nieuiszczenia opłaty za udział w kursie w określonym czasie, w wymaganej wysokości;
e. niedopełnienia czynności administracyjnych wynikających z organizacji kursu.

VI. Gospodarka finansowa

§ 11

1. CEKTM jest finansowane ze środków własnych stowarzyszenia (darowizn, dotacji) oraz opłat wnoszonych przez słuchaczy.
2. Za gospodarkę finansową odpowiada Prezes.

VII. Postanowienia końcowe

§ 12
1. CEKTM prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na wydawanych zaświadczeniach CEKTM używa:
a. pieczęci prostokątnej o treści: Centrum Edukacji Krakowskiego Towarzystwa Medycznego, ul. Sołtyka 19, 31-529 Kraków
b. pieczęci okrągłej o treści: CEKTM
3. Treść Statutu może ulec zmianie w zależności od zmian przepisów prawa mającego związek z jego treścią, jak też na skutek zmian organizacyjnych w placówce.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 X 2014 .

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl