Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

POBIERZ STATUT

Nasze Cele

Cele które udało nam się zrealizować

prowadzenie profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i innych środków chemicznych, zorientowane szczególnie na dzieci młodzież
organizowanie pomocy i terapii dla osób doświadczających przemocy, przemocy w rodzinie oraz terapii sprawców przemocy
prowadzenie poradnictwa dla rodzin, a w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym i innych form uzależnień, będących w trudnej sytuacji życiowej
organizowanie pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym w zakresie wychodzenia z uzależnień
prowadzenie szkoleń i kursów
organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów, spotkań, itp.
prowadzenie i tworzenie programów terapeutycznych i profilaktycznych

Nasze Programy

Programy które zrealizowaliśmy i w których obecnie bierzemy udział

„Profilaktyka przemocy seksualnej w rodzinie”
„Trening umiejętności rodzicielskich dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, DDA”
„Program szkoleniowy dla pedagogów i psychologów z zakresu zapobiegania przestępczości i agresji wśród dzieci i młodzieży”
„Program szkoleniowy dla pedagogów i psychologów z zakresu zapobiegania przestępczości i agresji wśród dzieci i młodzieży”
„Realizacja samopomocowych inicjatyw, służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez stworzenie warunków dla utworzenia Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
„Szkoła trenerów profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych”
„Projekt programu szkoleniowego: Metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi: „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych” – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekt realizowany jest w latach 2012-2014.