O KTM

Celami Towarzystwa są:
1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
3. Pomoc społeczna.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Promocja i organizacja wolontariatu..

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i innych środków chemicznych, zorientowane szczególnie na dzieci i młodzież,
b) organizowanie pomocy i terapii dla osób doświadczających przemocy, przemocy w rodzinie oraz terapii sprawców przemocy,
c) prowadzenie terapii i profilaktyki nowych form uzależnień i psychomanipulacji,
d) promowanie wychowania seksualnego zgodnie z przyjętymi normami p rawnymi, etycznymi, kulturowymi i moralnymi,
e) prowadzenie poradnictwa dla rodzin, a w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym i innych form uzależnień, będących w trudnej sytuacji życiowej,
f) pomoc prawna dla osób uczestniczących w działaniach Towarzystwa,
g) organizowanie pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym w zakresie wychodzenia z uzależnień,
h) ochrona praw ludzi niepełnosprawnych i chorych,
i) prowadzenie prac badawczych,
j) prowadzenie i pomoc w zakładaniu ośrodków terapeutycznych oraz ich dofinansowywanie,
k) prowadzenie szkoleń i kursów związanych z celami Towarzystwa oraz wydawanie stosownych certyfikatów,
l) prowadzenie działalności wydawniczej i oświatowej,
ł) organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów, spotkań, itp.,
m) prowadzenie i tworzenie programów terapeutycznych i profilaktycznych,
n) tworzenie sekcji tematycznych.